Благовіщенська громада

Запорізька область, Василівський район

Освітні програми

Дата: 21.02.2022 12:42
Кількість переглядів: 108

СХВАЛЕНО                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Педагогічною  радою                                                 Директор школи:

КЗ «Благовіщенська ЗОШ І-ІІІ ст.»                             _________ А.М. Халеп

протокол № 1                                                              31 серпня 2021 р. 

31.08. 2021 р.

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

КЗ «Благовіщенська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів»

НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Призначення закладу загальної середньої освіти та засіб його реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника закладу загальної середньої освіти.

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу закладу загальної середньої освіти.

3.1. Загальні положення освітньої програми  І ступеня.

3.2. Загальні положення освітньої програми ІІ ступеня. 

3.3. Загальні положення освітньої програми ІІІ ступеня.

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1.

Призначення закладу загальної середньої освіти та засіб його реалізації

 

 

Духовна сила нації – творчий потенціал народу, глибоке усвідомлення надбання українців минулих років. Найважливіше завдання сучасної школи - розвивати творчі здібності учнів, допомагати їм реалізовувати свої таланти. Всебічний і гармонійний розвиток особистості передбачає єдність її освіченості, вихованості, загального розвитку. Виходячи з завдань сучасної школи, процес навчання покликаний забезпечувати три функції – освітню, виховну, розвиваючу.

Навчання має комплексний вплив на особистість, незважаючи на те, що освітня функція найбільш специфічна для даного процесу. Сама освіта передбачає формування не лише знань і умінь, але й певних якостей, світогляду, ідейності, моральності особистості та ін. Умовне виділення освітньої, виховної і розвиваючої функції є корисним у практичній діяльності вчителя, особливо при плануванні завдань навчання.

Освітня функція передбачає, в першу чергу, засвоєння наукових знань, формування спеціальних і загально-навчальних умінь і навичок. Наукові знання передбачають факти, поняття, закони, закономірності, теорії, узагальнену картину світу. У відповідності з освітньою функцією вони повинні стати надбанням особистості, ввійти в структуру її досвіду. Найповніша реалізація цієї функції повинна забезпечити повноту, систематичність і усвідомленість знань, їх міцність і дієвість. Це вимагає такої організації процесу навчання, щоб із змісту навчального предмета, що відображає відповідну галузь наукового знання, не випадали елементи, які є важливими для розуміння основних ідей і суттєвих причинно-наслідкових зв'язків, щоб у загальній системі знань не утворювалося пустот. Знання повинні бути належним чином впорядковані, набуваючи все більшої стрункості й логічної впорядкованості, щоб нові знання випливали з раніше засвоєних і прокладали шлях до наступних знань.

Конкретним результатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок.

Спеціальні уміння і навички — це специфічні для певного навчального предмета і галузі науки практичні уміння й навички. Наприклад, з фізики і хімії - це розв'язування задач, проведення лабораторних дослідів, показ демонстрацій, здійснення дослідницьких робіт. З географії – робота з картою, географічні вимірювання, орієнтування за допомогою компасу та інших приладів. З математики — розв'язування задач, робота з обчислювальними машинами різних типів, з логарифмічною лінійкою, з моделями та ін. З біології - робота з гербаріями, муляжами, колекціями, препаратами, мікроскопами.

Крім спеціальних умінь і навичок у процесі навчання учні оволодівають загально-навчальними уміннями і навичками, які мають відношення до всіх предметів, наприклад, навичками роботи з книгами, довідниками, читання й письма, бібліографічним апаратом, раціональної організації домашньої праці, дотримання режиму дня тощо.

Процес навчання поряд з освітньою реалізує й виховну функцію, формуючи в учнів світогляд, моральні, трудові, естетичні, етичні уявлення, погляди, переконання, способи відповідної поведінки і діяльності в суспільстві, систему ідеалів, відношень, потреб, фізичну культуру, тобто сукупність якостей особистості. Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань, відношень, якостей особистості. Формування особистості взагалі неможливо без засвоєння системи моральних та інших понять, норм і вимог.

Між освітою і вихованням існує не однобічний зв'язок: від навчання до виховання. Процес виховання при правильній організації негайно виявляє благодатний вплив на навчання, оскільки виховання дисциплінованості, організованості, суспільної активності та інших якостей створює передумови для більш активного й успішного навчання. Власне, без належної вихованості учнів ефективний процес навчання неможливий.

Таким чином, головне завдання педагогічного колективу – в повній мірі реалізувати та гармонійно поєднати реалізацію всіх аспектів у навчанні:

·  системою уроків, які передбачають завдання освіти, виховання і розвитку учнів;

·  змістом діяльності учителя і учнів, який забезпечував би реалізацію всіх трьох видів завдань;

·  різноманітністю методів, форм і засобів навчання;

·  в процесі контролю і самоконтролю навчання і при аналізі його результатів, причому одночасно оцінюється якість реалізації всіх функцій, а не однієї з них.

Сукупність цих вимог при побудові процесу навчання підносить його на якісно новий рівень, при якому комплексно реалізуються завдання, що стоять перед закладом загальної середньої освіти. 

РОЗДІЛ 2 

Опис "моделі" випускника закладу загальної середньої освіти

Випускник – це людина освічена, що самостійно здобуває знання, готова до прийняття морально виправданих рішень. Отже, сучасний випускник  вміє усвідомлювати різноманіття життєвих цінностей (свобода, співпраця, повага іншої особистості), особисту самоцінність.  Вміє здійснювати вибір: жити й працювати в різновіковому колективі.  Здатний планувати своє життя у відповідності з метою, приймати рішення.  Має життєвий досвід діяльності в групі: під керівництвом, самостійно, в парі, з книгою, з документами, з приладами, з комп’ютером.

Основні характерологічні орієнтири особистості випускника - вільна особистість. Особистість, що має високий рівень самосвідомості, громадянськості та самодисципліни. Така, що поважає себе, усвідомлює свою цінність та  цінність іншої особистості, здатна нести відповідальність перед собою та суспільством. Гуманна особистість – проявляє милосердя, доброту, здатність до співпереживання, терпимість і доброзичливість. Готова надати допомогу, прагне до миру й розуміє цінність людського життя.  Духовна особистість – має потребу до пізнання й самопізнання, рефлексії, має потребу в красі й спілкуванні.  Творча особистість – наділена розвинутими здібностями, знаннями, вміннями, навичками, розвинутим інтелектом.  Практична особистість – знає основи комп’ютерної грамотності, професійної підготовки, має естетичний смак, гарні манери, знає й поважає. Це людина, яка  є прихильником здорового способу життя.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес здобувачів освіти до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Здобувачі освіти набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в новій ситуації.

Таким чином, педагогічний колектив СЗШ I-III ступенів с. Степашки повинен виховувати випускника, який  здатний  до самовизна­чення й самореалізації.

РОЗДІЛ 3. 

Цілі та задачі освітнього процесу закладу загальної середньої освіти

3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  І СТУПЕНЯ

Освітня програма КЗ «Благовіщенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах).

Освітня програма початкової освіти (далі - Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

-  загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів;

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

-  форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

 Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладу загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-го класу – 805 годин/навчальний рік, для 2-го класу – 875 годин/навчальний рік, для 3-го класу – 910 годин/навчальний рік, для 4-го класу – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів та передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, яка враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин,  у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова викладання українська.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Освітні галузі в 1 -2 класах НУШ:

Мовно-літературна (українська мова (мова і читання), англійська мова)

Математична (математика)

Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)  

Мистецька (мистецтво або музичне мистецтво і образотворче мистецтво)

Технологічна (дизайн і технології)   

Інформатична (інформатика з 2 класу)

Фізкультурна (фізична культура)

Освітні галузі в 3-4 класі НУШ:

Мовно-літературна, зокрема::

Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ1)

Іншомовна освіта (ІНО) (англійська мова)

Математична (МАО)

Природнича (ПРО) Т

ехнологічна (ТЕО) І

нформатична (ІФО)

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)

Громадянська та історична (ГІО)

Мистецька (МИО)

Фізкультурна (ФІО)

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

-   додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,

-   проведення індивідуальних консультацій,

-   проведення групових занять.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні заняття. Індивідуальні заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою.

За рахунок годин варіативної складової заплановано:

-  1 година для індивідуальних занять в 1-4 класах;

-  збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової.

Клас

Предмет

Кількість годин

1

Українська мова, математика

0,5 години+0,5 години

2

Українська мова, математика

0,5 години+0,5 години

3

Українська мова, математика

0,5 години+0,5 години

4

Українська мова, математика

0,5 години+0,5 години

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовані відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій з таких варіативних модулів:

¾   Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

¾   Вправи для оволодіння навичками пересувань;

¾   Вправи для опанування навичками володіння м’ячом;

¾   Стрибкові вправи;

¾   Ігри для активного відпочинку;

¾   Вправи для розвитку фізичних якостей.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (додаток № 1).

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-  кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у початковій школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями; в 1-4 класах працюють вчителі, що пройшли курси і отримали сертифікат НУШ; 

-  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми, підручники, які мають гриф МОН;

-  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – для учнів початкової школи  створюється цілісне і креативне освітнє середовище згідно вимог НУШ; за кожним класом закріплено окремий кабінет, а для проведення уроків інформатики учні можуть використовувати можливості спеціалізований кабінет старшої школи.

-  якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

-  моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Р.М. Косенко, яка опікується:

- оновленням методичної бази освітньої діяльності;

- контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

- моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

- створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу (додаток№1). 

3.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ІІ СТУПЕНЯ

Освітня програма ІІ ступеня розроблена на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р) та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої  освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти (далі - Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів (додаток №1);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднена на веб-сайті закладу.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план ІІ ступеня, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Для учнів 5, 6, 7, 9 класів за основу взято навчальний план для закладів з українською мовою навчання і вивченням двох іноземних (таблиця 10 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405). Для учнів 8 класу, що навчаються за індивідуальною формою навчання у формі педагогічного патронажу за основу взято навчальний план для закладів з українською мовою навчання (таблиця 1 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

Варіативна складова навчального плану закладу освіти враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2019 року) конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:

5 клас

0,5 год. екології рідного краю - предмет за вибором (обов'язковий), у зв'язку з

вимогою введення курсу;

1 год. «Розв’язування текстових задач» - факультатив, на підставі поданих від батьків заяв;

1 год. «Футбол» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

6 клас.

1 год. екології рідного краю - предмет за вибором (обов'язковий), у зв'язку з

вимогою введення курсу;

0,5 год. «Розв’язування текстових задач» - факультатив, на підставі поданих від батьків заяв;

1 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

7клас

0,5 год. «Футбол» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

0,5 год. екології рідного краю - предмет за вибором (обов'язковий), у зв'язку з

вимогою введення курсу,

0,5 год. «Елементи теорії множин»-факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Трудове навчання» - поділ на групи.

8 клас

0,5 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «English club» - факультатив, на підставі поданих від батьків заяв.

З метою вивчення окремих предметів за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами, години варіативної складової для учнів III ступеня відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів з інваріантної складової.

Частина годин з варіативної складової спрямовується на індивідуальну роботу з учнями, проведення консультацій, додаткових занять, факультативів з окремих предметів з метою підготовки учнів до інтелектуальних змагань та ЗНО.

     

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ІІ ступеня містять усі предмети інваріантної складової, передбачені таблицею 10 до Типової освітньої програми (5, 6, 7, 9 класи) і таблицею 1 до Типової освітньої програми (учні  8 класу – індивідуальна форма навчання).

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

  Математика в 7-9-х  класах вивчається окремими предметами «Алгебра», «Геометрія».

В рамках галузі «Мистецтво» у школі викладаються в 5-8 класах окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», -  та єдиний курс «Мистецтво» в 9 класі.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічного забезпечення.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділу класів на групи немає.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем. П’ятиденний режим роботи навчального закладу визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу.

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

 ситуації

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

     

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проєкти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

     

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх враховано при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

- організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проєкти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-  предмети за вибором;

- роботу в проектах;

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проєкти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Продовження навчання у 5-9-х класах відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

-         Мови і літератури

-         Суспільствознавство

-         Мистецтво

-         Математика

-         Природознавство

-         Технології

-         Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у школі ІІ ступеня повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми (таблиці 1, 10), підручники, які мають гриф МОН.

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні середньої школи навчаються частково за кабінетною системою; предметні кабінети, майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Р.М. Косенко, яка опікується:

оновленням методичної бази освітньої діяльності;

контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

     Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план ІІ ступеня, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

3.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ІІІ СТУПЕНЯ

Освітня програма школи ІІІ ступеня розроблена на виконання Закону законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від

31 .03.2020 № 464, «Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти» (таблиці 2,3).

 Освітня програма визначає:

-  загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором та індивідуальних занять, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів;

-   очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, вказаних в навчальному плані;

-   пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

-  форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-  вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

 Загальний обсяг навчального навантаження учнів 11-го класу/філологічний профіль/ складає - 1330 годин/навчальний рік,

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані школи ІІІ ступеня.

Навчальний план для розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів. Вибірково-обов’язкові предмети – технології та інформатика. Базові предмети вивчаються на рівні стандарту. Профільний предмет – українська мова 94 години на тиждень). Для підсилення вивчення математики - 1 год.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю навчання прийнято на засіданні педагогічної ради, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу. Години варіативної складової використано на вивчення математики, з метою   підготовки  до зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році та у зв’язку з проголошенням 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні.

Вивчення предметів здійснюватиметься за чинними програмами відповідно до переліку програм, підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану. Навчальні плани зорієнтовані на роботу за п’ятиденним навчальним тижнем. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

 

 

 

Ключові компетентності

 

Компоненти

1

Спілкування державною

(і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

   

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

   

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

   

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

   

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

   

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

   

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

   

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

   

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

   

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проєкти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

   

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

- організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

- окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проєкти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

- предмети за вибором;

- роботу в проєктах;

- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проєкти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

-         Мови і літератури

-         Суспільствознавство

-         Мистецтво

-         Математика

-         Природознавство

-         Технології

-         Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-     кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-     навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-     матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-     якість проведення навчальних занять;

-     моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

         Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-     оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-     контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-     моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-     створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Передбачені результати профільної середньої освіти

        Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

        Реалізація освітньої програми загальної середньої освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме: здатність спілкуватися державною та іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих наук, техніки і технологій, готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до здорового способу життя та інших компетентностей передбачених стандартом освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток №1

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування                         

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Благовіщенки

Камянсько-Дніпровського району Запорізької області

на 2021 – 2022 навчальний рік

 Пояснювальна записка

В КЗ «Благовіщенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» – 11 класів, в яких навчається 257 учнів:

1 клас – 28 учнів;

2 клас – 23 учні;

3 клас – 26 учнів (1 учень-індивідуальне навчання);

4 клас – 31 учень (1 учень-індивідуальне навчання);

5 клас  – 17 учнів;

6 клас –21 учень;

7 клас – 26 учнів;

8 клас – 21 учень;

9 клас – 27 учнів;

10 клас – 13 учнів;

11 клас – 24 учні.

Відповідно до пункту 1.6 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах /наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року №8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року №955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року №8»)/ для 1-го учня 3 класу та 1-го учня 4 класу організовано індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу за окремими навчальними планами для кожного учня.

Навчальні плани КЗ «Благовіщенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» на 2021/2022 навчальний рік розроблені відповідно нового ЗУ «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, ЗУ “Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020 року № 463-IX,  Концепції Нової української школи (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах), Державного стандарту базової і повної загальної середньо освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, на основі Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступеня, листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430  «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»:

•           для 1-2 класів - Державного стандарту початкової освіти (2019), за Типовою освітньою програмою початкової освіти, цикл І (1-2 класи), розробленою під керівництвом О.Я. Савченко , затвердженою наказом МОН від 08.10.2019 № 1272 (додаток 1), «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;

•           для 3-4 класів - Державного стандарту початкової освіти (2019), за Типовою освітньою програмою початкової освіти, цикл ІІ (3-4 класи), розробленою під керівництвом О.Я.Савченко , затвердженою наказом МОН від 08.10.2019 № 1273, (додаток 1) «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»;

•           для 5-9 класів за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН від 20.04.2018 року №405 (додаток 3), «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

•           для 10-11 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 року №408 , (додаток 4), «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31 .03.2020 № 464).

Робочі навчальні плани охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яка містить додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні та індивідуальні заняття.

У варіативній складовій враховані особливості розвитку та індивідуальні освітні потреби учнів.

За рахунок варіативної частини в початковій школі реалізується вивчення предмету Українська мова та математики  в 1-4 класах по 0,5 години та організовані індивідуальні та групові заняття в 1-4 класах –0,5 години.

  У 6, 7,8,10,11 класах введено додаткові години на вивчення англійської мови з метою підсилення предмету інваріантної складової та розвитку мовленнєвої компетенції учнів.

В 11 класі /філологічний профіль/ введено додаткові години на вивчення профільного предмету українська мова - 4 години та для підсилення предметів інваріантної складової - 1 годину математики, 1 годину біології, 0,5 години історії, 0,5 години фізики, 0,5 години географії, з метою   підготовки  до зовнішнього незалежного оцінювання в 2022 році.

 

 

Програмне забезпечення освітньої програми

на 2021-2022 навчальний рік

Клас

Предмет

К-сть год.

Програма

Видавництво

1

Українська мова

170

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1-2 класи), розроблена під керівництвом Савченко /НУШ/

Наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272“Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

1

Англійська мова

68

1

Математика

102

1

«Я досліджую світ»

238

1

«Мистецтво»

68

1

Фізична культура

102

2

Українська мова

170

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1-2 класи), розроблена під керівництвом Савченко /НУШ/

Наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272“Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2

Англійська мова

102

2

Математика

102

2

«Я досліджую світ»

272

2

«Мистецтво»

68

2

Фізична культура

102

3

Українська мова

170

Типова освітня програма початкової освіти, цикл ІІ (3-4 класи), розроблена під керівництвом Савченко /НУШ/

Наказ МОН України від  08.10.2019 № 1273“Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х

3

Англійська мова

102

3

Математика

138

3

«Я досліджую світ»

238

3

«Мистецтво»

68

3

Фізична культура

102

3

Інформатика

35

4

Українська мова

119

Українська мова. Навчальна програма

Наказ МОН України від  05.08.2016 року №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», рішення колегії МОН від 04.08.2016 року, протокол№8/1-2

4

Літературне читання

119

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 - 4 класів (оновлена)

4

Англійська мова

70

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням  іноземних мов 1-4 класи

4

Математика

136

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів

4

Природознавство

35

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 - 4 класи (оновлена)

4

Я у світі

35

Я  у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класів

4

Музичне мистецтво

35

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлена)

4

Образотворче мистецтво

35

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлена)

4

Трудове навчання

35

Трудове навчання.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 класів

класів закладів загальної середньої освіти

для загальноосвітніх навчальних закладів 1 – 4 класів (оновлена)

 
 

4

Інформатика

35

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи (оновлена)

4

Основи здоров'я

35

Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлена)

4

Фізична культура

105

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класів (оновлена)

5

Українська мова

122

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017  № 804

5

Українська література

70

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Англійська мова

105

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням  іноземних мов 5-9 класи

Київ, 2017

5

Російська мова

70

Програма з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок навчання з 5 класу)

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Зарубіжна література

70

Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Історія України

35

«Історія України. 5–

Наказ МОН

     
 

9 класи»

від від 21.02.2019 №  236

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням  іноземних мов 5-9 класи

5

Музичне мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Образотворче мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Математика

140

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Природознавство

70

Природознавство 5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Трудове навчання

70

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Інформатика

35

Навчальна програми з інформатики для учнів  5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класах.

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Основи здоров’я

35

Основи здоров’я 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

5

Фізична культура

105

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

6

Українська мова

122

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта», 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Українська література

70

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта», 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Англійська мова

105

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і

Київ , 2017

 

6

Російська мова

70

Програма з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок навчання з 5 класу)

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Зарубіжна література

70

Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)

35

Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи.

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Музичне мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Образотворче мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Математика

140

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Біологія

70

Програма з біології для 6-9  класів загальноосвітніх навчальних закладів

(оновлена) 

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Географія

70

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Географія. 6-9 класи.

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Трудове навчання

70

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Інформатика

35

Навчальна програми з інформатики для учнів  5-9 класів, що вивчали інформатику в 2-4 класах

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Основи здоров’я

35

Основи здоров’я 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

6

Фізична культура

105

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

6

Етика

35

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Етика.5-6 класи

Київ «Перун», 2005

7

Українська мова

105

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ, 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Українська література

70

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Англійська мова

105

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням  іноземних мов 5-9 класи

Київ, 2017

7

Російська мова

70

Програма з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок навчання з 5 класу)

Київ «Освіта», 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Зарубіжна література

70

Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Київ, 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Історія України

35

«Історія України. 5–9 класи»

Наказ МОН від від 21.02.2019 №  236

7

Всесвітня історія

35

«Всесвітня історія. 7–9 класи»

Наказ МОН від 07.06.2017 р. № 804

7

Музичне мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Образотворче мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН 07.06.2017   № 804

7

Алгебра

86

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Геометрія

54

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Біологія

70

Програма з біології для 6-9  класів загальноосвітніх навчальних закладів

(оновлена) 

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Географія

70

 Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Географія. 6-9 класи.

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Фізика

70

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Фізика. 7-9 класи.(оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Хімія

52

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Трудове навчання

35

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Інформатика

35

Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

7

Основи здоров'я

35

Основи здоров’я 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Масол, Коваленко та

інші

навчальних закладів

7

Фізична культура

70

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

8

Українська мова

70

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Українська література

70

Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Іноземна  мова     (англ.)

 

70

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням  іноземних мов 5-9 класи

Київ, 2017

8

Російська мова

70

Програма з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок навчання з 5 класу)

Київ «Освіта», 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

         

8

Зарубіжна література

70

Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Історія України

52

«Історія України. 5–9 класи»

Наказ МОН від 21.02.2019 №  236

8

Всесвітня історія

35

«Всесвітня історія. 7–9 класи»

Наказ МОН від 07.06.2017 р. № 804

8

Мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

 
       

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Алгебра

70

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх

Київ «Освіта», 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Геометрія

70

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Біологія

70

Програма з біології для 6-9  класів загальноосвітніх навчальних закладів

(оновлена) 

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Географія

70

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Географія. 6-9 класи.

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Фізика

70

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Фізика. 7-9 класи.(оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Хімія

70

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Трудове навчання

35

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Інформатика

70

Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Основи здоров'я

35

Основи здоров’я 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

8

Фізична культура

105

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

9

Українська мова

70

Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Українська література

70

Українська література.

Київ «Освіта»

   
     

5-9 класи. Програма для

2013, зі змінами

9

Зарубіжна література

70

Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Російська мова

70

Програма з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок навчання з 5 класу)

Київ «Освіта», 2013 зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Англійська мова

105

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням  іноземних мов 5-9 класи

Київ,2017

         

9

Історія України

52

«Історія України. 5–9 класи»

Наказ МОН від 21.02.2019 №  236

9

Всесвітня історія

35

«Всесвітня історія. 7–9 класи»

Наказ МОН від 07.06.2017 р. № 804

9

Основи правознавства

35

Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Київ, 2016

9

Мистецтво

35

Мистецтво. 5-9 класи. (оновлена)

Масол, Коваленко та інші

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Алгебра

70

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Геометрія

70

Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

 

 загальноосвітніх навчальних закладів

наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Біологія

70

Програма з біології для 6-9  класів загальноосвітніх навчальних закладів

(оновлена) 

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Географія

52

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Географія. 6-9 класи.

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Фізика

105

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів:  Фізика. 7-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Хімія

70

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Трудове навчання

35

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. (оновлена)

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Інформатика

70

Інформатика. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Основи здоров'я

35

Основи здоров’я 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

9

Фізична культура

105

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10

Українська література

70

Українська література.

Київ «Освіта»

10

Зарубіжна література

70

Зарубіжна література 10-11 класи. Рівень стандарту.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10

Всесвітня історія

35

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи». Рівень стандарту.

Наказ МОН України від 21.02.2019 №  236

10

Історія України

52

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи». Рівень стандарту.

Наказ МОН України від 21.02.2019 №  236

10

Математика

105

Навчальна програма з математики

(алгебра і початки аналізу та геометрія)
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

Сайт МОН України.

10

Біологія і екологія

70

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарт

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10

Фізика і астрономія

70

Фізика 10-11» (рівень стандарту, авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

10

Українська мова

140

Українська мова. 10-11 класи. Програма

для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Київ «Освіта» 2013, зі змінами наказ МОН від 07.06.2017 № 804

10

Географія

35

«Географічний простір Землі»

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10

Хімія

70

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

10

Технології

52

Технології 10–11 класи навчальна програма Рівень стандарту, академічний рівень

Сайт МОН України

10

Інформатика

52

Інформатика. Навчальна програма

вибірково-обов’язкового предмету

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(рівень стандарту)

Сайт МОН України

11

Українська мова

140

Українська мова. 10-11 класи. Програма

для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Українська література

70

Українська література.  10-11 класи.

Рівень стандарту.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Іноземна мова

105

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класи. Академічний рівень

Наказ наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Зарубіжна література

70

Зарубіжна література 10-11 класи. Рівень стандарту.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Історія України

52

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи». Рівень стандарту.

Наказ МОН України від 21.02.2019 №  236

11

Всесвітня історія

35

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи». Рівень стандарту.

Наказ МОН України від 21.02.2019 №  236

11

Математика

105

Навчальна програма з математики

(алгебра і початки аналізу та геометрія)
для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.

Сайт МОН України.

11

Біологія і екологія

70

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарт

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Фізика і астрономія

140

Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

Наказ МОН від 24.11.2017 № 1539

11

Географія

35

«Географічний простір Землі»

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Хімія

70

Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту.

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Технології

52

Технології 10–11 класи навчальна програма Рівень стандарту, академічний рівень

Сайт МОН України

11

Інформатика

52

Інформатика. Навчальна програма

вибірково-обов’язкового предмету

для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.(рівень стандарту)

Сайт МОН України

11

Фізична культура

105

«Фізична культура 10-11 класи» (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

11

Захист України

35

«Захист Вітчизни» для 11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту)

Наказ МОН від 23.10.2017 № 1407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова освітня програма

початкової освіти, цикл І (1-2 класи),

затвердженої наказом МОН від 08.10.2019

№ 1272 /розроблена

під керівництвом Савченко/

 

 

Навчальний план для 1-2 класів на 2021-2022 н. р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

Разом

Українська мова та література

7

7

12

Іноземна мова

2

3

5

Математика

4

4

6

Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична,соціальна,здоровязбережувальна)

3

3

6

Мистецька

2

2

4

Технологічна,інформатична

1

2

3

Фізкультурна

3

3

6

Усього

 22

24

46

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

2

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

42

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

48

 

 

 

 

Типова освітня програма початкової освіти, цикл І (1-2 класи), затвердженої наказом МОН від 08.10.2019 № 1273 /розроблена під керівництвом Савченко/

 

 

Навчальний план для 3-4 класів на 2021-2022 н. р.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3

4

Разом

Українська мова та література

7

7

7

Іноземна мова

3

3

3

Математика

5

5

5

Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична,соціальна,здоровязбережувальна)

3

3

3

Інформатика

1

1

1

Мистецька

2

2

2

Технологічна

1

1

1

Фізична культура***

3

3

3

Усього

25

25

25

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

26

26

26

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10

до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,

затвердженої наказом МОН  України

від 20.04.2018 № 405

Навчальний план освіти ІІ ступеня для 5-9 класів

на 2021-2022 н. р. 

Освітні галузі

       Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

9

Інваріативна складова

 

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2+2

2+2

Українська література

2

2

2

2

2

Перша іноземна (англ.) мова

3

2

2

2

2

Друга іноземна (рос.) мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

27,5+3

29,5+3

31+3

33+3

Варіативна складова

 

 

 

 

 

Факультативи:

 

 

 

 

 

-

2

2,5

2

1,5

-

Гранично допустиме навантаження на учня

28

31

32

33

33

Всього

31

34

35

36

36

                 

 

 

Таблиця 2 ,3

до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408

Навчальний план загальної середньої освіти ІІІ ступеня

для 10-11 класів на 2021-2022 н.р.

Предмети

Кількість годин на тиждень

10

11

Базові предмети

27

26

Українська мова (профіль)

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1

Англійська мова

2

2

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2