Благовіщенська громада

Запорізька область, Василівський район

Робочий навчальний план 2021-2022 н.р.

Схвалено                                                            Затверджено

Педагогічна рада КЗ «Благовіщенська             Директор КЗ «Благовіщенська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»              загальноосвітня школа І-ІІІ від 31.08.2021 р. Протокол №1                                  ступенів»

                                                                           ________________А.М.Халеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план

на 2021/2022 навчальний рік

КЗ «Благовіщенська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів»

 Благовіщенської сільської ради

Камянсько-Дніпровського району

Запорізької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану КЗ «Благовіщенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Благовіщенської сільської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області на 2021/2022 навчальний рік

І. Загальні засади

Робочий навчальний план створює передумови для одержання повноцінної освіти всіма учнями школи. Цьому сприяє наявність в робочому навчальному плані інваріантної складової, сформованої на державному рівні і спільної для всіх загальноосвітніх закладів та варіативної складової, яка містить додаткові години на предмети інваріантної складової, предмети за вибором, спецкурси, факультативні та індивідуальні заняття.

         Робочий навчальний план на 2021/2022 навчальний рік складено :

 - для 1-2-х класів – за Типовою освітньою програмою для 1-2х  класів закладів загальної середньої освіти, розробленою О.Я. Савченко(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272 )(додаток 1)

- для 3-4-х класів – за Типовою освітньою програмою для 3-4х  класів закладів загальної середньої освіти, розробленою О.Я. Савченко(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272, № 1273 )(додаток 1,2)

- для 5-9 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018№405); (додаток № 3 ),

- для 10-11-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню  ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408); (додаток № 4 ),

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків та фахову підготовку педагогічних кадрів в 2021/2022 навчальному році вивчення навчальних предметів в 10-11 класах здійснюється за профілем "Українська філологія", у

8-9 класах поглиблено вивчається українська мова.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

         На виконання Закону України “Про освіту”, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 та 20.04. 2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. Інваріантна складова робочого навчального плану реалізується в повному обсязі годин, передбачених Типовою освітньою програмою.

         Години фізичної культури в 1-11 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів .

У 1-4 класах за рахунок варіативної складової по 0,5 години збільшено час для проведення індивідуальних занять на вивчення української та математики.

У 5-8 класах за рахунок варіативної складової продовжено факультативний курс «Етикет та етика», з метою формування моральної культури й культури поведінки учнів.

5 клас

0,5 год. Екології рідного краю - предмет за вибором (обов'язковий), у зв'язку з

вимогою введення курсу;

1 год. «Мистецтво у світі» - факультатив, на підставі поданих від батьків заяв;

0,5год. «Футбол» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

0,5 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

6 клас.

1 год. Екології рідного краю - предмет за вибором (обов'язковий), у зв'язку з

Вимогою введення курсу;

0,5 год. «Розвязування текстових задач» - факультатив, на підставі поданих від батьків заяв;

0,5 год. «English club» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

0,5 год. «Футбол» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

7клас

0,5 год. Екології рідного краю - предмет за вибором (обов'язковий), у зв'язку з

вимогою введення курсу,

1 год. «English club» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

8 клас

0,5 год. «Етикет та етика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «English club» - факультатив, на підставі поданих від батьків заяв.

 

З метою вивчення окремих предметів за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами, години варіативної складової для учнів III ступеня відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів з інваріантної складової.

Частина годин з варіативної складової спрямовується на індивідуальну роботу з учнями, проведення консультацій, додаткових занять, факультативів з окремих предметів з метою підготовки учнів до інтелектуальних змагань та ЗНО.

10 клас

1 год. «English club» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Поняття похідної та інтегралу, їх застосування»- факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

0,5 год. «Історія» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

11 клас

1 год. «English club» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Поняття похідної та інтегралу, їх застосування»- факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

1 год. «Біологія» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

0,5год. «Моя громадянська освіта. Запобігання корупції.»- факультатив, на підставі поданих від учнів заяв;

0,5 год. «Фізика» - факультатив, на підставі поданих від учнів заяв.

          Спецкурси та курси за вибором підлягають обов’язковому оцінюванню та обліку в класних журналах.

         Реалізація змісту предметів «Трудове навчання», «Технології» та «Фізична культура» здійснюється на основі принципу варіативності. При плануванні навчального матеріалу варіативних модулів були враховані матеріально-технічне, кадрове забезпечення навчального процесу, інтереси та віково-статеві особливості учнів. Вивчення варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами. Варіативні модулі з фізичної культури реалізуються за наступними програмами:

- 5-8 класи (5 модулів):«Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Гімнастика».

- 9 класи (4 модулі):«Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол».

- 10-11 класи (3 модулі):«Футбол», «Баскетбол», «Легка атлетика».

 Для посилення індивідуальної роботи з учнями та згідно з наказом Міністерства освіти та науки від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладів» в школі запроваджується поділ класів на групи для проведення занять з української мови, англійської мови, російської мови. Поділу підлягають класи при кількості учнів більше 27 учнів.

Поділ класів на групи для проведення занять з трудового навчання, технологій. Поділу підлягають класи при кількості учнів більше 25 учнів.

Поділ класів на групи для проведення занять з інформатики. Поділу підлягають класи при кількості учнів більше 15 учнів.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України Про загальну середню освіту»                            2021/2022 навчальний рік розпочинається у День знань - 1 вересня 2021 року і закінчується не пізніше 1 липня 2022 року. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 01.09.2021 по 31.12.2021 року,

ІІ семестр - з 17.01.2022 по 31.05.2022.

Орієнтовні терміни канікул:

осінні: з 23.10.2021 по 31.10. 2021;

зимові: з 01.01. 2022 по 16.01.2022;

весняні: з 26.03.2022 по 03.04.2022.

Додаткові канікули для учнів 1 класу: з 15.02.2022 по21.02.2022.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 31 травня 2022 року.

Навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-8, 10 класів впродовж навчального року за умови, якщо вони передбачені навчальними програмами з відповідних предметів.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної та старшої школи. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року за №8/32979,«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації».  Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма її проведення визначаються Міністерством освіти і науки України.

Реалізація процесу навчання в школі здійснюється в ході 5-денного робочого тижня на уроках тривалістю в 1-х класах - 35 хвилин, в 2-4 класах - 40 хвилин; в 5-11 класах – 45 хвилин.

Навчальні заняття проводяться за семестровою системою.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

         До робочого навчального плану школи додаються:

  • переліки навчальних програм, які забезпечують виконання інваріантної складової навчального плану ,
  • переліки навчальних програм, які забезпечують виконання варіативної складової навчального плану .

 

Директор школи                                     А.М.Халеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1,2

складений відповідно доТипової освітньої програми для 1-3х,   класів закладів загальної середньої освіти(Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272, №1273)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 для 1-4-х класів з українською мовою навчання

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин

на рік

1

2

3

4

Інваріантний складник

 

 

 

 

Мовно-літературна:  Українська мова. Навчання грамоти

7

7

7

7

Іншомовна. Англійська мова

2

3

3

3

Математична

4

4

5

5

Я досліджую світ (природнича,громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

3

3

Технологічна.

1

1

1

1

Інформатична

 

1

1

1

Мистецька

2

2

2

2

Фізкультурна

3

3

3

3

Усього

22

24

25

25

Варіативний складник

 

 

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

 

 

Математика

0,5

0,5

0,5

0,5

Українська мова

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе  навантаження учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23

25

26

26

 

           

 

 

 

 

Директор школи                                  А.М.Халеп

 

 

 

Додаток 3,

складений відповідно таблиці  12 до Типової

 освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню ( Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 для 5-9-х класів з українською мовою навчання і вивченням російської мови.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5

6

7

8

9

Інваріантна складова

Українська мова 

3,5

3,5

2,5

2+2

2+2

Іноземна мова (англійська)

3

2

2

2

2

Російська мова

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Історія України (Вступ до історії)

1

 

 

 

 

Інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія»

 

2

 

 

 

Історія України

 

 

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

 

 

1

1

1

Основи правознавства

 

 

 

 

1

Музичне мистецтво

1

1

1

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

 

 

Мистецтво

 

 

 

1

1

Математика

4

4

 

 

 

Алгебра

 

 

2

2

2

Геометрія

 

 

2

2

2

Природознавство

2

 

 

 

 

Біологія

 

2

2

2

2

Географія

 

2

2

2

1,5

Фізика

 

 

2

2

3

Хімія

 

 

1,5

2

2

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

РАЗОМ

25,5+3

27,5+3

29,5+3

31,5+3

33+3

Варіативна складова

 

 

 

 

 

Додатковий час на введення курсів за вибором

 

 

 

 

 

Екологія рідного краю

0,5

1

1

 

 

Гранично допустиме навантаження на одного учня

28

31

32

33

33

Факультативи

2

2,5

2

1,5

 

Розвязування текстових задач

 

0,5

 

 

 

Мистецтво у світі

1

 

 

 

 

English club

 

0,5

1

1

 

Eтикет та етика

0,5

1

1

0,5

 

Футбол

0,5

0,5

 

 

 

Усього ( без урахування поділу на групи)

31

34

35

36

36

 

Директор школи                                  А.М.Халеп

 

                                                                                 Додаток 4,

складений відповідно таблиці  2 до Типової

освітньої програми закладів загальної середньої

освіти ІІІ ступеню ( Наказ Міністерства освіти науки України від 20.04.2018 № 408)

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 10-11 класів з українською мовою навчання

Профіль " Українська філологія"

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети

27

26

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2+2

2+2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова ( англійська)

2

2

Історія України 

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

3+1

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5+0,5

2

Фізична культура1

3

3

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології)

3

3

Технології

1

2

Інформатика

2

1

РАЗОМ

32,5+3

31+3

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Додаткові години на введення спеціальних курсів та індивідуальні заняття

2,5

4

Факультативи

 

 

English club

1

0,5

Поняття похідної та інтегралу, їх застосування

1

1

Підготовка до ЗНО (біологія)

 

1

Підготовка до ЗНО (історія)

0,5

0,5

Підготовка до ЗНО (фізика)

 

0,5

Підготовка до ЗНО (географія)

 

0,5

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

 

 

 

 

Директор школи              А.М.Халеп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні програми
21 Лютого, 2022
12:42

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора